Rammeverket for sikker pasientadministrasjon

Utviklingen av EPJ systemer krever inngående kunnskap om normer, standarder og retningslinjer for håndteringen av pasientsensitiv informasjon. Her kan du lese nærmere om hvilke instanser vi forholder oss til når vi utvikler våre løsninger:

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren
Extensor har utviklet sine EPJ system iht. ”Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren”. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet, basert på lovverket. Normen er utarbeidet av representanter for helsesektoren. Normen omfatter alle krav som må tilfredsstilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.
Les mer om Normen her

Standarden for elektroniske pasientjournalsystemer
Extensor 05 er utviklet i henhold til de retningslinjer og standarder som er satt av Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH).
KITH er etablert for å bidra til en koordinert IT-utvikling innen helse- og sosialsektoren. Selskapet utfører dels langsiktige oppgaver finansiert av sentral helse- og sosialforvaltning innen standardisering og samordning (kodeverk og terminologi, standarder for informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og elektroniske pasientjournalsystemer m.v.), dels oppdrag for helse- og sosialsektorens ulike aktører (sentrale myndigheter og forvaltning, helseforetak, kommuner m.v.). KITH deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid og internasjonale fagnettverk.
Les mer om KITH her

Pasientjournalforskriften
I utviklingen av våre journalsystemer har vi tatt utgangspunkt i ”Forskrift om pasientjournal”.
Forskriften gir nærmere regler om:
a) helsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til og tilintetgjøring av journal, jf. helsepersonelloven kapittel 8,
b) virksomheters ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, tannhelsetjenesteloven § 1-3a og kommunehelsetjenesteloven § 1-3a og
c) rett til innsyn i journal, jf. pasientrettighetsloven § 5-1.
Les mer om forskrift om pasientjournal her